כללי - תנאי שימוש

תנאי השימוש מצויים באתר ופתוחים לעיון מבקרי האתר.

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו מהווה הסכמת המבקר לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המבקר כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען מבקריו והם מתייחסים לכל האתר על כל האזורים והמידע המצוי בו. למען הסר ספק, תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר היו קישורים לאתרים אלה.

חברת הופ! אינטרנט, מפיקת האתר (להלן: "הופ! אינטרנט") שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

הגבלת השימוש
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בפריטים האמורים. שינוי או שימוש אחר בחומרים מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של ערוץ הופ!, של הופ! אינטרנט ו/או של צדדים שלישיים שהתירו לנו שימוש. השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים באתר ומיועדים למשתמשים באתר. לפי דרישה של הופ! אינטרנט, מבקר שהציב קישור אל תכני האתר, יבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי הופ! אינטרנט בשל כך. הופ! אינטרנט רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע שימוש באתר מכל אדם.

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, תכנים, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע" ( הינם של הופ! אינטרנט, או שלהופ! אינטרנט הרשות להשתמש בהם, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק מימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו. אתרים שיקושרו באמצעות קישוריות אינם חלק מהאתר.

מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר במפורש כי כל הזכויות בדמויות המופיעות באתר ובסימנים המופיעים באתר שמורות להופ! אינטרנט בע"מ ו/או לערוץ הופ! בע"מ ו/או לצדדים שלישיים שהתירו לנו שימוש, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא במידה שניתנה הרשאה מפורשת כזו ובכתב, ובמגבלות אותה הרשאה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי אף במידה ויורשה שימוש בדמויות או בסמלים כאמור (למשל: בדרך של מתן רשות להדפיס תמונה מן האתר, במידה וניתן אישור כזה) הדבר מוגבל לשימוש פרטי ואישי, ולא לכל שימוש אחר.

הגנת הפרטיות
ייתכן שהמבקרים יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר או על מנת לרכוש מנוי לאתר בו ידרשו לתת פרטים נוספים. הופ! אינטרנט מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק. הופ! אינטרנט מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין. עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד הופ! אינטרנט, תחשוף הופ! אינטרנט את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המבקר הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

צנעת הפרט ואחריות ההורה/אפוטרופוס חוקי
האתר עשוי לאפשר לעשות שימוש בכלים מגוונים, ובהם עריכת טקסטים והעלאת קבצים ותמונות. עם זאת, לאור הפומביות המובנה הקיימת ברשת האינטרנט, מובהר במפורש כי האחריות המלאה על פעילותו של המבקר במסגרת האתר מוטלת אך ורק עליו, ובמידה והוא קטין, האחריות חלה גם על הוריו ו/או על האפוטרופוס החוקי הממונה עליו.

Cookies
לידיעת הגולשים, הופ! אינטרנט עושה שימוש באתר ב Cookies לשיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן ע"י המשתמשים באתר (להלן: "עוגיות"). העוגיות אינן חושפות מידע אישי על הגולש. הגולש יכול בכל עת למחוק את העוגיות ממחשבו בהתאם להוראות של דפדפן האינטרנט בו משתמש המבקר.

תכני מבקרים
באתר עשויים להתפרסם תכנים שהועלו ע"י מבקרים, כגון בפורומים ובתגובות. כדי למנוע הפרות כל דין ובכדי לשמור על תרבות דיון נאותה באתר, רשאית הופ! אינטרנט לבדוק את תכני המבקרים, לפרסמם כמות שהם או תוך עריכתם, ואף לא לפרסמם כלל. הופ! אינטרנט רשאית לבצע מחיקות או עריכות כאמור גם לאחר שהדברים פורסמו, וגם משיקולים של ניהול תוכן האתר. על אף הזכות של הופ! אינטרנט לבדוק את תכני המבקרים, אין היא נושאת באחריות לתכנים אלה, אלא נושא בה המשתמש שגרם לפרסום. אין התכנים מבטאים את דעת הופ! אינטרנט, ואין בפרסומם משום תמיכה בהם מצד הופ! אינטרנט או אישור לתקפותם. להופ! אינטרנט תהיה הזכות להשתמש בתוכן שגולשים מעלים באתר, גם במסגרות אחרות, כגון בערוצי הטלויזיה שהיא מפעילה, ללא תמורה, מגבלה או תנאי.

מבקר המעלה תוכן לאתר לוקח על עצמו את האחריות המלאה לתוכן הדברים ולכל תוצאה שתהיה לפרסום. בהתאם, המבקר ישפה את הופ! אינטרנט בגין כל דרישה המבוססת על פרסום התוכן של אותו מבקר. אין למסור לפרסום באתר תכנים שיש בפרסומם אחד מאלה: עבירה על כל דין, גסות רוח, העלבה לכשעצמה, עידוד לעבירה על כל דין, פרסום מסחרי, או קישור לתוכן פיראטי. כל תקשורת של מבקר עם מבקרים אחרים באתר נעשית על אחריות המבקר, ועל המבקר להזהר בה לפחות כפי שהוא נזהר בתקשורת שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

הגבלת אחריות
התכנים באתר, לרבות הדעות המובעות במאמרים, קטעי הוידאו והתקצירים הכתובים שלהם, מובאים על דעת המרואיינים/ הכותבים בלבד. הופ! אינטרנט לא בדקה את אמיתות כל התכנים או הדעות, ואין באפשרותה לערוב לתקפותם. תוכן האתר לא מהווה תחליף לייעוץ פרטני של אנשי מקצוע, כגון רופאים ופסיכולוגים. הופ! אינטרנט אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה בתוכן המצוי באתר, או להמלצות המופיעות בו. מובהר בזה, כי הופ! אינטרנט לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכניו. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י הופ! אינטרנט תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וערוץ הופ! אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. הופ! אינטרנט אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. הופ! אינטרנט אינה אחראית לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

מובהר כי תכנים מסוימים חסומים גיאוגרפית ואינם ניתנים לצפייה מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בהתאם להנחיות מטעם בעלי הזכויות בתכנים אלו.

הופ! אינטרנט איננה מתחייבת כלפי מבקרים לזמינות ו/או לתקינות האתר ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות באתר בין אם בגלל הופ! אינטרנט ובין אם בגלל גורם אחר. במקרה והאתר יכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. הופ! אינטרנט אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישורים באתר על ידי הופ! אינטרנט לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של ערוץ הופ!, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, ערוץ הופ! אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם (AS-IS). הופ! אינטרנט אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הופ! אינטרנט ו/או כלפי ערוץ הופ! בגין המידע והתאמתו לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו) אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הופ! אינטרנט ו/או כנגד ערוץ הופ! ו/או כנגד מי מטעמם. השימוש במידע נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע והשירותים באתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. למרות שהופ! אינטרנט עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

בכל מקרה הופ! אינטרנט אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש באתר אף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה.

במידה והאתר כולל פרסומות, הרי שאין בהצגתן משום המלצה או עידוד מאת האתר לרכוש את המוצר או השירות המקודמים בהן. הופ! אינטרנט לא תהיה צד לעסקה שתערך בעקבות פרסום באתר, ואין עליה אחריות לשרות או למוצר המפורסמים בו.

המבקר ישפה את הופ! אינטרנט, עובדיה ומנהליה, בגין כל נזק או הפסד שייגרמו להם בשל הפרה של תנאי שימוש אלה ע"י המבקר.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר, תהה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.